Regulamin

I Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umów o organizowanie imprez rozrywkowych przez Blond Party (zwanej dalej „Organizatorem”) .

2. Regulamin stosuje się do wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym (zwanych dalej „imprezami”), organizowanych przez Firmę.

3. Wszyscy uczestnicy imprezy, będący zarazem osobami korzystającymi z usługi Organizatora, zobowiązani są z zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zobowiązuje się do dochowania należytej staranności przy wykonywaniu usługi i do zapewnienia odpowiedniej komunikacji z pracownikami Firmy, w tym koordynatorem eventu.

5. Serwis blonde-party.pl został stworzony przez Nord Test Magdalena Lesińska. Świadczy on usługi w zakresie przeprowadzania imprez okolicznościowych

6. Prezentowane oferty są autorskie, stworzone przez nas i na potrzeby naszego serwisu, w związku z tym dostępne tylko przez naszą stronę internetową.

7. W celu skorzystania z oferty naszego serwisu należy kliknąć w zakładkę „Kalendarz”, a następnie wybrać termin który Nas interesuje. Jeśli najedziemy kursorem myszki na konkretną datę wyświetli się krótka informacja na temat imprezy, która ma zostać przeprowadzona w wybrany dzień. Po kliknięciu w odpowiednią datę na kalendarzu nastąpi przekierowanie do formularza kontaktowego. Służy on do zapytania o wolny termin. Należy w nim również podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, który posłuży w dalszym kontakcie, pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i uzgodnieniu wszystkich szczegółów, określona zostanie opłata zamówienia.

8. Zamówienia na imprezy mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.

9.W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora, osobom, które dokonały wpłaty pełnej kwoty, zostanie ona zwrócona w przeciągu 14 dni roboczych.

II Warunki płatności

10. Organizator przyjmuje zapłatę wyłącznie w formie przelewu bankowego na ustalony nr rachunku.

11. Kwota zamówienia powinna być wpłacona max. 7 dni roboczych przed imprezą.

12. Osoba, która dokonała zapłaty, nie ma możliwości odzyskania wpłaconej kwoty poprzez rezygnację z wzięcia udziału w imprezie.

13. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku osobie, która wpłaciła zaliczkę/ pełną kwotę, przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

14. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy (nie musi również podawać przyczyny). Ma prawo usunąć z imprezy osoby przejawiające agresywne zachowania, zakłócające przebieg imprezy, zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu lub życiu pozostałym uczestnikom imprezy. Tyczy się to również osób pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających.

15. W przypadku publikacji zdjęć lub wszelkich nagrań z imprezy na stronie internetowej blonde-party.pl bądź portalach społecznościowych (Facebook, Instagram), niezbędne jest wystosowanie odpowiedniej zgody, z którą będzie można się zapoznać przed publikacją powyższych materiałów.

16. Firma jest ubezpieczona na wypadek zniszczenia mienia przez osoby biorące udział w imprezie, jednak to nie wyłącza Uczestnika, który spowodował szkodę, z odpowiedzialności.

III Ochrona danych osobowych

17. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nord Test Magdalena Lesińska.

18. W razie ewentualnych pytań dotyczących przetwarzanych przez Nas danych osobowych, proszę kontaktować się przez adres mailowy podany w formularzu kontaktowym.

19. Firma pozyskała dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Przetwarza dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

20. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby kontaktu i wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

21. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

22. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

23. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje,
w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

24. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

VI Prawo odstąpienia od umowy

25. W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów online, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

26. W przypadku zakupu Produktów Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym Blondeparty na adres e-mail biuro@blondepartypl.

27. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu/imprezie 14 dni przed jej planowanym terminem Klientowi przysługuje zwrot 50% wartości biletu

V Postanowienia końcowe

28. Skargi i wnioski uczestnicy imprez mogą zgłaszać w siedzibie Organizatora.

29. Regulamin ma moc obowiązującą do odwołania.

30. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zostaną opublikowane na stronie blondeparty.pl.